Organizacija dogodka


Ko želite prirediti dogodek, kulturno prireditev ali kakršnokoli drugo zborovanje, pa ne veste, kako bi se spopadli z birokracijo.

Javni shod oziroma javna prireditev je vsako zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem prostoru, ki ima določenega organizatorja in vnaprej določen program.

Javni shod se organizira z namenom izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega (širšega, splošnega) pomena ali skupnega pomena (ki zadevajo le udeležence shoda). Če je dogodek spontan, predhodna dovoljenja ali prijave niso potrebna.

Javno prireditev (oz. dogodek) se organizira z namenom izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne ali druge aktivnosti.

KDO JE ORGANIZATOR PRIREDITVE?

Organizator je pomemben za prijavo. Ni ovir: lahko je društvo, posameznik, pravna oseba, iniciativa.

Kje bo prireditev potekala?

VAŠE ZEMLJIŠČE

TUJE ZEMLJIŠČE

Preverite, čigavo je zemljišče:

 • v lasti tretje osebe
   • Ko ugotovite, kdo je lastnik zamljišča, kjer bi radi organizirali dogodek, z njim podpišete dogovor o uporabi zemljišča (možnosti: brezplačna raba, najem ali pa samo soglasje za uporabo prostora).
 • v lasti občine 
   • kontaktirajte urad občine zadolžen za upravljanje nepremičnin oziroma cest v lasti občine
   • tam se pozanimajte, kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo zemljišča ali ceste
   • če gre za dogodek, ki se bo odvijal na občinski cesti morate pridobiti še dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve
   • Pozor z roki! Občine kontaktirajte čim prej. Sistem se na žalost razlikuje od občine do občine. Nekatere, npr. Ljubljana, imajo vse potrebne obrazce na spletu, vlogo pa je v Ljubljani potrebno oddati 30 dni pred začetkom prireditve.
 • v lasti države
 • zemljišče je javna cesta
   • Urediti morate:
     • dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve
     • dovoljenje za zaporo javne ceste (To dovoljenje potrebujete samo v primeru, da gre za cesto v državni lasti ali državnem upravljanju. To lahko preverite tukaj.)
     • potrebno je zaprositi najmanj 15 dni pred predvideno zaporo ceste s popolno vlogo
     • stroški: 
       • 18,12 EUR za izdajo dovoljenja Ministrstva za notranje zadeve
       • 22,66 EUR za izdajo dovoljenja za zaporo javne ceste
   • POZOR: Pred tem morate dati izdelati elaborat začasne prometne ureditve, ki ga lahko izdela le podjetje, registrirano za projektiranje cest. Izdelava elaborata je kar draga, vendar obstajajo tipske zapore ceste (pdf dokument), ki jih je mogoče uporabiti ob prijavi. 

KAKO NAJTI ŠTEVILKO PARCELE IN ŠTEVILKO KATASTRSKE OBČINE?

Sledite povezavi (http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl), kjer na podlagi naslova ugotovite parcelno številko zemljišča in zgradbe ter številko katastrske občine.

KAKO UGOTOVITI LASTNIŠTVO PROSTORA IN IZDELATI IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE?

 1. sledite povezavi (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html)
 2. prijavite se kot registriran uporabnik
 3. vpišite e-mail in kliknite na “nov uporabnik”
 4. po prejemu gesla se vpišite v register
 5. izberite e-opravila kot Registriran uporabnik, eZK-opravila - zemljiška knjiga
 6. po vpisu varnostnega gesla izberite: 03-011 redni izpis iz zemljiške knjige
 7. vpišite katastrsko občino in parcelno številko
 8. kliknite izpis v pdf obliki. V tem pdf dokumentu so podatki o lastništvu nepremičnine

Kateri datum izbrati?

Ko se odločate o datumu prireditve, preverite Pregled javnih prireditev in shodov. Tu najdete prireditve, ki so že napovedane za določen datum.

Kakšen dogodek organiziram?

Od vrste prireditve (koncert, sejem, politično zborovanje, kolesarska dirka itd.) je odvisno, ali za prireditev potrebujete dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve.

Načeloma dovoljenje ni potrebno, če:

 • na dogodku pričakujete manj kot 3000 ljudi,
 • na njem ne boste predvajali glasne glasbe,
 • ne boste uporabljali odprtega ognja,
 • ne boste uporabljali predmetov ali naprav, ki lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi oz. premoženje,
 • se dogodek ne odvija na javni cesti.

Dodatno delo z dovoljenji in dodatnimi ukrepi boste imeli …

 • ko gre za shod ali prireditev na javni cesti , če gre za izredno uporabo ceste
 • če boste uporabili zvočne ali druge naprave, ki povzročajo hrup
 • Dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja → izda ga pristojni organ občine ali Ministrstvo za okolje in prostor (Oddati 7 dni pred prireditvijo. O uporabi zvočnih naprav, ki povzročajo hrup, si preberite še tole). Za pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebno pridobiti elaborat o onesnaževanju okolice s hrupom, ki ga lahko izdela le pooblaščena organizacija.
 • prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje
 • za prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev
 • če boste uporabljali naprave ali predmete, ki bi lahko ogrožali življenje in zdravje ljudi (potrebujete dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav oziroma varni uporabi predmetov)
 • za prireditve z uporabo avtorskih del (koncerti, predstave in podobno)
   • Koncert: dogodek prijavite na SAZAS
   • Drugi dogodki z uporabo avtorskih del: o pridobitvi pravic si preberite tukaj
 • če prirejate športni dogodek
 • Za podrobnejši seznam ostalih dovoljenj in potrebnih ukrepov sledite tej povezavi.
pozor:

V primeru, da dogodek organizirate v Ljubljani in vas pri tem finančno ne podpira Mestna občina Ljubljana, se pozanimajte pri Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet glede plačila pristojbine, ki ste jo dolžni plačati pred izvedbo dogodka. V vsakem primeru morate kontaktirati Snago, glede plačila kavcije za odvoz smeti in pospravljanje prizorišča dogodka. Če za smeti poskrbite sami, ste upravičeni do vračila kavcije. To velja v Ljubljani, zato priporočamo, da se v izogib neprijetnostim, pozanimate pri ustreznih organih svoje občine.

KOLIKO UDELEŽENCEV PRIČAKUJEm?

 • preverite zmogljivost prostora, kjer organizirate dogodek. Ta je za zaprte prostore določena po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov in požarno varnost.
 • objektivno ocenite, koliko obiskovalcev pričakujete.
 • ustrezno uredite zagotavljanje reda na prireditvi ali shodu.
 • v primeru, da predpisi ne zahtevajo varovanja z varnostniki (pogoji so v naslednji točki), se lahko odločite da boste red vzdrževali z reditelji (kar je veliko ceneje, kot varovanje z najetimi varnostniki)
 • varovanje z najetimi varnostniki je potrebno, ko:
   • organizirate dogodek po 23. uri, v okviru diskoteke ali nočnega kluba, in nudite glasbo za ples.
   • vam takšno varovanje zaradi rizičnosti prireditve odredi upravna enota.
 • POZOR: Če policija posreduje pri vzdrževanju reda na prireditvi v dogovoru z organizatorjem, je potrebno povrniti stroške policiji.

PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE ALI SHODA

Dogodek ali shod morate prijaviti policiji ne glede na to, ali potrebujete tudi predhodna dovoljenja ali ne.

IZJEME PRI PRIJAVI

Prijava ni potrebna le, ko prireditev organizirajo …

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki kot redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih;
 • državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti;
 • študenti, dijaki in učenci v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.

KAKO PRIJAVITI?

V prijavi policiji je potrebno opredeliti:

 • trajanje prireditve
 • program prireditve
 • vodjo rediteljev in način varovanja prireditve (to ste to lahko tudi vi sami)
 • vodjo prireditve oziroma shoda, ki ne sme biti ista oseba kot vodja rediteljev
 • priložiti je potrebno:
   • soglasje lastnika ali upravljalca prireditvenega prostora
   • dokazilo o pisni obvestitvi lokalne skupnosti o prireditvi (tu zadošča, da v dopisu, ki ga pošljete na naslov lokalne skupnosti, navedete lokacijo, dan, uro in ime vaše prireditve)
   • dovoljenja, če jih potrebujete za izvedbo dogodka

KDAJ PRIJAVITI?

 • Shod: najmanj 3 dni pred dnevom shoda
 • Prireditev: najmanj 5 dni pred dnevom prireditve

KJE PRIJAVITI?

Na policijski postaji oz. policijskemu oddelku ali policijski pisarni, na območju katere organizirate shod oziroma prireditev.

OBRAZCI IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

Najdete jih tukaj.