Želim delovati v skupini


Civilna iniciativa

Civilna oz. ljudska iniciativa je neposredna oblika sodelovanja državljanov pri odločanju na več ravneh: na ravni občine ali na ravni države. Iniciativa se zbere okrog zadeve, na katero želi opozoriti oz. spremembe, ki jo želi doseči. Če obstaja potreba po formalni organizaciji, se lahko iniciativa brez večjih težav preoblikuje v društvo.

KAKŠNE SO PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI INICIATIVE?

+ je popolnoma neformalna oblika združevanja

+ registracija ni potrebna

+ vse zadeve se uredijo z dogovorom med pripadniki iniciative

+ ni hierarhično urejena (razen, če se pripadniki odločijo drugače)

-  iniciativa ne more pridobiti zunanjih sredstev za svoje delovanje (razen v primeru, da se organizira v društvo)

-  ker je večinoma vezana na eno določeno zadevo, inicativa po spremembi hitro razpade

KAKO JO ZAŽENEM?

 • določite zadevo, na katero želite opozoriti ali spremembe, ki jih želite doseči
 • določite obseg, v katerem želite delovati (krajevna ali četrtna skupnost, občina, država, regija)
 • določite ključne odločevalce, na katere želite vplivati (kateri uradi, ministrstva in drugi odločevalci so pristojni za področje, na katerem želite doseči spremembo)
 • da bi izboljšali sodelovanje in participacijo med člani iniciative, lahko uporabite katero od metod, popisanih tukaj:
 • določite načine, kako boste opozorili na svoje zahteve in predloge: prek javnega zborovanja, odprtega pisma, sestanka z odločevalci, delovanja na spletu ...

Društvo

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovite zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa sprejemajo članice oziroma člani društva.

Kdaj ga ustanoviti?

 • ko želite delovati samostojno kot skupina
 • kadar želite delovati nepridobitno
 • ko želite pridobivati sredstva in jih nameniti za skupne cilje, katerim sledi društvo
 • kadar želite navzven nastopiti kot pravna oseba (na ta način lahko društvo razpolaga s svojim premoženjem, zaprosi za sredstva, vstopa v pogajanja ...)
 • kadar želite svojemu smotru podeliti ime, pod katerim se boste predstavljali
 • kadar ne želite izpostaviti posameznikov, temveč namen, zaradi katerega delujete

KAKŠNE SO PREDNOSTI DRUŠTVA?

 • ni potrebno, da je pri društvu kdo zaposlen, vendar društvo lahko tudi zaposluje
 • članstvo je prostovoljno
 • članstvo ni pravica in se ne deduje
 • društvo odgovarja samo s svojim premoženjem
 • prepoznali nismo nobenih posebnih pomanjkljivosti društva

KAKO GA USTANOVIM?

 • zberi 3 polnoletne osebe
 • izberite zastopnika društva
 • izberite ime društva, sedež društva (Ime društva mora biti beseda v slovenščini ali pa izmišljena beseda. Sedež društva je lahko tudi naslov zastopnika društva.)
 • spišite statut društva
    • Vzorec statuta
    • Namen, cilji, dejavnosti:
      • Namen je odgovor na vprašanje, zakaj ste društvo sploh ustanovili in kaj želite z njim doseči v prihodnosti. Je dolgoročen in široko zastavljen cilj.
      • Cilji so opredelitve načinov, prek katerih boste dosegli namen društva. Je odgovor na vprašanje, kaj boste v društvu počeli.
      • Dejavnosti društva so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani društva ali društvo kot celota, da dosežejo cilje.

REGISTRIRAJ DRUŠTVO NA UPRAVNI ENOTI

Vlogo dobite tukaj. Vlogo lahko vložite na katerokoli upravno enoto. Pod zavihkom Možni prejemniki vloge lahko najdete tisto, ki vam je najbližje.

Ob oddaji vloge potrebujete še:

 • zapisnik ustanovnega zbora
 • en izvod temeljnega akta društva
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi
 • naslov sedeža društva
 • podatek o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost (te dejavnosti prepiši iz statuta)
 • če zastopnik društva nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji: osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča ter način zastopanja

STROŠKI

 • 31,72 evra (registracija na upravni enoti)
 • tiskanje vloge in prilog
 • prevoz do upravne enote
 • zastopnik mora na banki odpreti tekoči račun društva


Po dveh letih lahko na pristojnem ministrstvu zaprosite za podelitev statusa društva v javnem interesu, ampak samo če izpolnjuje društvo določene pogoje. 

Zavod

Zavod je pravna oseba, ki je ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Po organiziranosti, ustanovitvi in ostalih značilnostih gre za nekakšno mešanico med društvom in d.o.o.-jem. Kljub temu, da je narava zavoda neprofitna, lahko zavod opravlja gospodarsko dejavnost (seveda ob določenih omejitvah). Je primerna za vse, ki si želite ustanoviti d.o.o., brez da bi morali vplačati osnovni kapital.

KDAJ GA USTANOVITI?

 • kadar se želite profesionalno ukvarjati s področji vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti
 • ko vaš cilj ni pridobivanje dobička, temveč delo za razvoj določene dejavnosti
 • ko želite za dosego svojega cilja zaposliti druge strokovnjake s področja

KAKŠNE SO PREDNOSTI IN SLABOSTI ZAVODA?

+ zavod deluje kot gospodarska družba na neprofitnem področju

+ omogoča profesionalno delovanje na področju, ki vas zanima

- sami boste morali določiti, koliko sredstev potrebujete za ustanovitev zavoda in začetek dela

- organizacijska struktura zavoda je bolj zapletena od strukture društva (zavod mora imeti svet zavoda in strokovni svet)

KAKO GA USTANOVIM?

 • ustanovite ga lahko sami
 • izberite direktorja zavoda
 • izberite ime in sedež zavoda (Ime zavoda mora biti beseda v slovenščini ali pa izmišljena beseda. Sedež zavoda je lahko tudi naslov zastopnika zavoda.)
 • spišite akt o ustanovitvi zavoda
 • vzorec akta o ustanovitvi
 • Namen, cilji, dejavnosti:
    • Namen je odgovor na vprašanje, zakaj ste zavod sploh ustanovili in kaj želite z njim doseči v prihodnosti. Je dolgoročen in široko zastavljen cilj.
    • Cilji so opredelitve načinov, prek katerih boste dosegli namen zavoda. Je odgovor na vprašanje, kaj boste v zavodu počeli.
    • Dejavnosti zavoda so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani zavoda ali zavoda kot celota, da dosežejo cilje.
 • izpolnite sklep o imenovanju direktorja
 • izpolnite predlog za vpis zavoda v poslovni register

OVERITE AKT O USTANOVITVI ZAVODA

Akt lahko overite pri notarju (kar je dražja možnost) ali na upravni enoti, ki je pooblaščena za upravno overjanje. Pri overitvi morate biti prisotni vsi ustanovitelji, saj na upravni enoti preverijo vaše podpise na aktu o ustanovitvi, ter hkrati ugotovijo vašo istovetnost. Zato imejte pripravljene tudi veljavne osebne dokumente.

VPIŠI ZAVOD V SODNI REGISTER

Vso potrebno dokumentacijo (akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju direktorja in predlog za vpis zavoda v poslovni register) oddate po pošti (predlagamo priporočeno pošiljko) ali osebno na vložišču okrajnega sodišča, kjer bo sedež zavoda.

Stroški

 • stroški odprtja poslovnega računa
 • stroški overitve akta o ustanovitvi (cenejše na upravni enoti)
 • tiskanje vloge in prilog
 • prevoz do upravne enote


POZOR: Pri ustanovitvi zavoda veljajo posebni predpisi glede obveznega zdravstvenega zavarovanja za ustanovitelje in direktorja, zato priporočamo, da pred ustanovitvijo zavoda pokličete na ZZZS in jih povprašate, kateri predpis velja v vašem primeru.

 

Viri: http://metinalista.si/prirocnik-za-ustanovitev-zavoda/, http://www.artservis.org/prirocnik/registracija_oblike.htm#zasebni