Kandidiranje na lokalnih volitvah


 

kandidiranje na volitvah v občinski svet

Kaj je občinski svet?

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Velikost občinskega sveta je odvisna od velikosti občine. Občinski svet je v mestnih občinah ponavadi imenovan mestni svet.

kako kandidirati za člana občinskega sveta?

 • Za člana občinskega sveta lahko kandidira vsak polnoleten državljan ali polnoletna državljanka Republike Slovenije. Za člana ali članico občinskega sveta lahko kandidirate v volilni enoti, v kateri imate stalno prebivališče.
 • Lahko kandidirate individualno ali pa skupaj s somišljeniki na listi.
 • Predlog kandidature pisno predložite občinski volilni komisiji najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja do 19. ure.
 • Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in zadostno število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih.
 • V primeru, da kandidirate na listki, ki ima na seznamu več kot enega kandidata morate poskrbeti, da vsakemu spolu pripada vsaj 40% mest na listi.
 • Glede na velikost občinskega sveta obstajajo določena posebna pravila, ki jih morate upoštevati pri zbiranju podpisov podpore. Ker seznam z velikostjo občinskega sveta ne obstaja, vam priporočamo, da se na občini pozanimate koliko članov ta šteje.

občinski svet šteje manj kot 12 članov

 • kandidate lahko določijo volivci ali politične stranke
 • kandidat oziroma lista kandidatov potrebuje podporo najmanj 1% volivcev, ki so se udeležili zadnjih rednih volitev (ta podatek je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/volitve/lokalne-volitve) in imajo stalno prebivališče v volilni enoti, vendar v vsakem primeru potrebuje vsaj 15 podpisov podpore.

občinski svet šteje 12 ali več članov

 • kandidati lahko kandidirajo samo na listi kandidatov, ki jo podprejo volivci ali politične stranke
 • listo kandidatov lahko podprejo le volivci, ki imajo stalno prebivališče v volivni enoti. Podporo listi kandidatov mora podpisati vsaj 1% volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah (ta podatek je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/volitve/lokalne-volitve), vendar ne manj kot 15 volivcev pri čemer lista ne potrebuje več kot 1000 podpisov.


zakaj kandidirati za člana mestnega sveta?

Kandidirati za člana mestnega sveta je dokaj preprosto.
V predvolilnem boju lahko opozarjate na probleme, za katere mislite, da so premalo izpostavljeni, in predlagate rešitve.
Če ste izvoljeni, imate več moči in lahko bolj neposredno rešujete probleme v vaši občini.
Da uspete, boste morali tekmovati z drugimi kandidati in prepričati zadosten odstotek volilcev.
Zavedati in upoštevati morate nove dolžnosti, ki jih nalaga status politika.
Vaše odločitve bodo lahko medijsko izpostavljene in javno kritizirane.

 

kandidiranje na županskih volitvah

Kaj je funkcija župana?

Župan predstavlja in zastopa občino, hkrati pa tudi sklicuje in vodi seje občinskega sveta, kjer pa nima pravice glasovati. Župan skrbi za objavo vseh splošnih aktov občine in pri tem skrbi za njihovo skladnost z zakoni in ustavo.

kako kandidirati za župana svoje občine?

 • Kandidira lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja star vsaj 18 let. Kandidat mora imeti stalno prebivališče v občini, v kateri kandidira za župana.
 • Potrebno število podpisov za kandidaturo je najmanj 2% volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Podpisi se zbirajo na obrazcih, ki jih določi Državna volilna komisija (http://www.dvk-rs.si/files/files/LV-1-SLO.pdf) in morajo biti podpisani pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (tj. na najbližji upravni enoti).
 • Zbrane podpise je potrebno predložiti občinski volilni komisiji najkasneje 25 dni pred datumom volitev do 19. ure.
 • Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. Vaše pisno soglasje morate priložiti kandidaturi.
 • Pred vsakimi volitvami Državna volilna komisija objavi vse potrebne obrazce na strani (http://www.dvk-rs.si/index.php/si/volitve/lokalne-volitve).

zakaj kandidirati za župana svoje občine?

V predvolilnem boju lahko opozarjate na probleme, ki se vam zdijo pomembni in predlagate njihove rešitve. Tako lahko razširite zavedanje o vaši viziji občine.
Če ste izvoljeni za župana, imate moč, da v svoji občini dosežete velike spremembe.
Pogoji za vložitev kandidature so v večini občin milejši kot pa pogoji za zahtevo referenduma ali vložitev ljudske iniciative.
Večja moč pomeni veliko odgovornosti in nove dolžnosti.
- Vaše odločitve bodo medijsko izpostavljene in javno kritizirane.